Muntatges i reparacions mecàniques industrials
Telf / Fax. 93 885 45 66

Protecció de dades

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza MUNTIREPVIC, SLU, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment quedant incorporats en els fitxers amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se li sol·licitin, sense que poguem atendre les seves peticions en altre cas, ni que puguin registrar-se ni enviar-se si no els emplena tots.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament el check box previst a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

MUNTIREPVIC, SLU, no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links al mateix, per la qual cosa l’usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: MUNTIREPVIC, SLU, CIF: B-66429788
– Adreça postal: C/ Susqueda, 21. Pol. Ind. Les Casasses -08500-Vic- (Barcelona)
– Telèfon: 938854566
– Correu electrònic: info@muntirep.com

TRACTAMENTS:

Clients potencials

S’entén per “clients potencials” aquelles persones que a través de qualsevol mitjà, presencial o electrònic (entre uns altres, telèfon, correu electrònic, formularis de contacte de la web, fax) han mostrat interès sol·licitant informació, pressupostos dels nostres productes i/o serveis però que àdhuc no han contracte cap d’ells. Persones amb les quals es busca mantenir una relació de prestació de serveis com a clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

El tractament de les dades que sol·licitem té per finalitat atendre les seves peticions d’informació i, quan ens ho hagi autoritzat, també enviar-li newsletters, publicitat, promocions, informació relacionada amb els nostres productes i serveis, per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon).

Les dades es conservaran fins que se sol·liciti el cessament de l’activitat o a l’any del primer contacte.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment que ens presta. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quan hagués acceptat que li enviem electrònicament newsletters, promocions, publicitat dels nostres productes i serveis, podrà retirar el seu consentiment a qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info@muntirep.com  i cessarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats. Podrà oposar.se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats enviant un mail al correu electrònic indicat.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment.

Comentaristes del blog de la web

S’entén per “comentaristes del blog de la web” aquelles persones que estan interessades a publicar un comentari a la web.

En tot cas ens reservem el dret a revisar els comentaris que ens hagi remès així com la decisió i el moment per a la seva publicació.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

Tractem les seves dades per poder-nos comunicar amb vostè per atendre la petició de publicació del seu comentari a la nostra web i poder identificar-li com a autor/a de el mateix. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti el cessament de l’activitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment que ens presta. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Quan el seu comentari es publiqui, les seves dades se cediran als usuaris de la web.

Clients

S’entén per “clients” aquelles persones que contracten algun dels nostres productes o serveis.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

Tractem les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb vostè, l’elaboració de pressupostos, la facturació dels mateixos, atendre consultes i incidències.

Les dades es conservaran durant els terminis previstos legalment respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment.

Candidats a un lloc de treball- currículums

S’entén per “candidats a un lloc de treball” aquelles persones que aspiren a un lloc de treball del responsable.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

La gestió de la relació amb les persones interessades a obtenir un lloc de treball.Les dades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball i en tot cas a l’any de la presentació de la candidatura.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment de l’aspirant a un lloc de treball. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, no cedint-se a tercers.

Videovigilància

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

Tractem la seva imatge captada a través de càmeres de vídeo en les nostres instal·lacions, amb la finalitat de preservar la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Les dades es conservaran durant un mes des de l’enregistrament, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El  compliment d’una missió realitzada en interès públic

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les dades es podran cedir als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, a Jutjats i Tribunals i altres casos en què existeixi una obligació legal.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: C/ Susqueda, 21. Pol. Ind. Les Casasses -08500- Vic- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@muantirep.com. Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix li informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com l’és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en l’adreça c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.